Projekty

Názov projektu: Zlepšenie kvality vozidlového parku Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o.
Prijímateľ: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Kód žiadosti: NFP302070BTP9

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 894 400,00 EUR (100%)
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 799 680,00 EUR (95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 94 720,00 EUR (5%)

Stručný popis projektu: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. (DPMM) vznikol vo februári 2021, ktorého zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Martin. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť v službách dopravného charakteru čo najoptimálnejšie a stabilizujúce riešenie pre mesto Martin a jeho región. DPMM v rámci prípravy na prevádzkovanie MHD počas roka 2021 už investoval do nákupu nového vozidlového parku kúpou 35 ks nízkopodlažných autobusov MHD. Mesto Martin ako prvé mesto na Slovensku tak bude mať 100%-nú ekologickú dopravu. Všetky vozidlá majú CNG pohon šetrný k životnému prostrediu, čím sa im bude dariť znižovať uhlíkovú stopu. Nadväzne na to DPMM investoval do modernizácie informačného a odbavovacieho systému, ktoré svojimi riešenia patria k najmodernejším na Slovensku. Cestujúci budú mať možnosť využívať výhody virtuálnej karty, uhradiť cestovné mobilom či hodinkami a takisto sledovať presnosť vozidiel v online priestore. Od 1.1.2022 zabezpečuje DPMM prevádzku MHD v meste Martin a jeho okolí.

Výsledkom projektu bolo prefinancovanie 9 ks autobusov zn. IVECP BUS z celkového počtu 35. Jedná sa o vysoko environmentálne, úplne nízko podlažné (dvojnápravové) autobusy mestskej hromadnej dopravy dĺžky 12 metrov s troma dverami na nástup a výstup s pohonom CNG (stlačený zemný plyn), splňujúci platné zákony, normy a vyhlášky pre prihlásenie autobusu do evidencie na území SR a EÚ. Súčasťou sú aj riadiace, kamerové, informačné, komunikačné a tarifné systémy. Autobusy majú zabudované wifi zariadenia, prostredníctvom ktorých môžu cestujúci bezplatne využívať internet počas doby cestovania. Zároveň sú k dispozícii 4USB dvojzásuvky na nabíjanie elektronických zariadení.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti DPMM prostredníctvom zakúpenia nového vozidlového parku. Zlepšenie komfortu, zabezpečenie vysokej vybavenosti autobusov, kompletnej bezbariérovosti, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich predstavujú benefity, ktoré udržia existujúci počet cestujúcich a zároveň prilákajú nových, ktorí doteraz MHD nevyužívali vôbec alebo len sporadicky, príp. ju prestali už využívať.

Výstupy z projektu:
- skvalitnenie služieb v MHD
- úspora času pri preprave cestujúcich v MHD
- dosiahnutie 100%-nej ekologickej dopravy
- zníženie využívania IAD presunom cestujúcich na MHD
- zvýšenie bezpečnosti cestujúcich
- znižovanie rizika nákazy ochorenia COVID-19 prostredníctvom kvalitného vybavenia autobusov
- zníženie negatívnych dopadov na ŽP
- zlepšenie stavu ovzdušia obyvateľov regiónu Turiec

Miesto realizácie: katastrálne územie Martin

Harmonogram realizácie projektu:
Začiatok realizácie projektu: 05/2021
Koniec realizácie projektu: 03/2022