Prepravno-tarifná kontrola

Kontrolu cestovných lístkov (ďalej len "CL")vykonáva revízor, ktorý je oprávnenou osobou Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o. Revízor je povinný preukázať sa počas kontroly odznakom revízora.

Cestujúci musí mať platný CL pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inej oprávnenej osobe dopravcu vykonávajúcej prepravno-tarifnú kontrolu a zároveň je povinný na vyzvanie revízora predložiť na kontrolu bezkontaktnú čipovú kartu, z ktorej bol zakúpený cestovný lístok.

V prípade zľavneného CL z bezkontaktnej čipovej karty je cestujúci povinný predložiť aj príslušný doklad na preukázanie nároku na tarifnú zľavu. Ak má cestujúci zakúpený virtuálny lístok, je povinný revízorovi predložiť mobilný telefón (mobilné komunikačné zariadenie) na nahliadnutie.

Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným CL, prípadne dokladom na preukázanie nároku na uplatnenie si zľavy, je povinný zaplatiť pokutu. Pokutu je možné zaplatiť priamo na mieste alebo ja cestujúci preukáže revízorovi dokladom, na ktorom sú uvedené osobné údaje cestujúceho potrebné na vymáhanie úhrady. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať týmto dokladom, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Od 1. júla 2023 je výška pokuty podľa aktuálnej tarify nasledujúca:
- 51 EUR priamo na mieste revízorovi alebo do 5 pracovných dní od zistenia priestupku;
- 71 EUR nad 5 pracovných dní do 30 kalendárnych dní od zistenia priestupku;
- 101 EUR po 30 kalendárnych dňoch od zistenia priestupku, splatnosť sankčnej úhrady je možné do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy.

V prípade nepredloženia (resp. zabudnutia) CL alebo dokladu oprávňujúceho nárok na zľavu je možné sa ním dodatočne preukázať spolu s dokladom totožnosti na predajnom mieste DPMM.

Po overení predložených dokladov a posúdení oprávnenosti je potrebné uhradiť sankčnú pokutu vo výške 5 EUR za dodatočné preukázanie platného CL, resp. platného nároku na zľavu pri úhrade do 5 pracovných dní.

V prípade nezakúpenia CL za príručnú batožinu alebo psa
je potrebné uhradiť sankčnú pokutu vo výške 5 EUR priamo na mieste úhradou revízorovi alebo do tridsiatich kalendárnych dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov, a to na kontaktnom mieste dopravcu v čase stránkových hodín.

Pokutu možno uhradiť:
- priamo vo vozidle revízorovi, kde bude cestujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení pokuty v hotovosti alebo bezhotovostne
(kartou cez POS terminál);
- na predajnom mieste DPMM, s.r.o. OC Galéria;
- bezhotovostným prevodom na č. ú. IBAN: SK81 0900 0000 0051 7864 3372, SWIFT: GIBASKBX, popis: meno a priezvisko a variabilný symbol;
- poštovým poukazom.

Ak stanovená pokuta nie je uhradená v príslušnej výške a termíne, pristupuje DPMM, s.r.o. k vymáhaniu platby prostredníctvom tretej osoby, prípadne môže byť táto pohľadávka postúpená tretej osobe.

V prípade postúpenia pohľadávky tretej osobe bude cestujúci znášať ďalšie možné vzniknuté náklady (súdne poplatky, trovy exekúcie, úroky z omeškania a pod.).

O ďalších podmienkach úhrady pokuty sa cestujúci dozvie z informačného letáka, ktorý dostane pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.

Otváracie hodiny predajného miesta DPMM, s.r.o. OC Galéria, Námestie SNP 11376/2, 03601 Martin:
- Pondelok , utorok, štvrtok, piatok : 08.00 – 12.30 hod. a od 13.00 – 15.30 hod.
- Streda: 07.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hod.

Obedná prestávka: 12.30 – 13.00 hod.

Prepravný poriadok a tarifa
Aktuálne platný prepravný poriadok a tarifu nájdete TU:


Platnosť od 01.07.2023

Platnosť od 01.07.2023